Algemene voorwaarden

dd. 30.11.2021

Artikel 1. Definities

1.1. MANNA Marketing (opdrachtnemer): de eenmanszaak gevestigd de 4002 HG Tiel aan het Gildehof 14 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72748532.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MANNA Marketing de opdracht geeft tot het uitvoeren van een opdracht.

1.3 Overeenkomst: de tussen MANNA Marketing en opdrachtgever geldende afspraak, vastgelegd in een door hen beide ondertekende ‘Overeenkomst van Opdracht’ waardoor er wederzijdse verplichtingen ontstaan tussen partijen.

1.4 Opdracht: de verbintenis die MANNA Marketing op grond van de overeenkomst aangaat om in die overeenkomst bepaalde diensten te verlenen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die met MANNA Marketing wordt gesloten, zowel mondeling als schriftelijk.

2.2 Door deze algemene voorwaarden worden algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen en gelden slechts voor die betreffende transactie of de betreffende opdracht.

2.3.1 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit niet de toepasselijkheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden aan.

Artikel 3. Opdrachten

3.1 MANNA Marketing ondersteunt en adviseert op het gebied van marketing, communicatie, sales en evenementenorganisatie. MANNA Marketing denkt mee in plannen, maar zet ook specifieke acties en communicatiemiddelen op. Tevens is MANNA Marketing in te zetten op het gebied van administratie en virtuele assistentie en kan zij een helpende hand bieden als eventmanager of hostess op evenementen.

3.2 MANNA Marketing zendt haar algemene voorwaarden per e-mail mee met door haar uitgebrachte offertes. Hierna wordt aangenomen dat opdrachtgever akkoord gaat met deze voorwaarden en hiervan kennis heeft genomen.
3.3 Door het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht komt een overeenkomst tussen MANNA Marketing en haar opdrachtgever tot stand.

3.4 Offertes worden vrijblijvend opgesteld en zijn geldig voor de duur van veertien dagen. De prijzen op deze offerte zijn exclusief 21 % btw en eventuele reiskosten.

3.5 MANNA Marketing brengt reiskosten apart op de factuur in rekening en rekent hiervoor een bedrag van € 0,25 per kilometer.
3.6 Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden van ten minste 50% van het overeengekomen uurtarief. Dit gebeurt altijd in overleg.

Artikel 4. Betaling

4.1 Voor een opdracht wordt een uurtarief voor de werkzaamheden van MANNA Marketing overeengekomen. MANNA Marketing behoudt zich het recht voor om jaarlijks op 1 januari en 1 juni haar uurtarief te verhogen. Zij zal haar opdrachtgevers voor ingangsdatum van deze tariefwijziging op de hoogte stellen.

4.2 Van artikel 4.1 kan in overleg tussen partijen worden afgeweken en kan een vaste prijs worden afgesproken.

4.3 MANNA Marketing behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van het totaalbedrag van haar opdrachtgever te verlangen voor aanvang van de overeengekomen opdracht. Het percentage hiervan wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld.

4.4. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden met inachtneming van een betalingstermijn van dertig dagen na de factuurdatum.

4.5 Indien opdrachtgever niet betaalt binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn als omschreven in artikel 4.4, zal MANNA Marketing eenmalig een herinnering sturen. Daarna zal MANNA Marketing eenmalig een aanmaning sturen. Indien ook hierna betaling uitblijft, behoudt MANNA Marketing zich het recht voor om (buiten)gerechtelijke stappen te ondernemen om tot inning van het haar toekomende bedrag over te gaan. Kosten die hiervoor worden gemaakt, komen in hun geheel voor rekening voor de opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtgever kan nooit worden verplicht een door MANNA Marketing verstrekt advies op te volgen. MANNA Marketing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het opvolgen van het door MANNA Marketing verstrekte advies.

5.2 MANNA Marketing kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan in de uitvoering van de opdracht, behalve indien het schade betreft die is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van MANNA Marketing. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van MANNA Marketing altijd beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van MANNA Marketing. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot vergoeding overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 6. Inschakeling van derden

6.1 MANNA Marketing kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Inschakeling van een derde vindt slechts plaats na instemming van de opdrachtgever.

6.2 MANNA Marketing is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een door MANNA Marketing ingeschakelde derde.

Artikel 7. Publicatie beeldmateriaal

7.1 MANNA Marketing is gerechtigd om foto’s en video’s die tijdens de uitvoering van een opdracht door MANNA Marketing worden gemaakt, op social media te delen, zulks met inachtneming van de tussen MANNA Marketing en haar opdrachtgever in de overeenkomst van opdracht overeengekomen mate van geheimhouding.

7.2 Opdrachtgever heeft het recht hiertegen bezwaar te maken, indien de aard van de opdracht dit bezwaar rechtvaardigt. Indien van toepassing zal MANNA Marketing het betreffende (beeld)materiaal zal wissen en/of verwijderen van social media.

7.3 Partijen kunnen ook op voorhand afspreken dat geen enkele vorm van publicatie van enig beeldmateriaal met betrekking tot een bepaalde opdracht is toegestaan, maar dit zullen zij te allen tijde specificeren in tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht.

Artikel 8. Annulering

8.1 Indien opdrachtgever een overeengekomen opdracht wenst te annuleren, behoudt MANNA Marketing zich te allen tijde het recht voor om de reeds voor de uitvoering van die opdracht gemaakte uren, alsmede de eventuele kosten voor de uitvoeringen rondom die opdracht, in rekening te brengen middels een factuur. Op het voldoen van die factuur is artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

8.2 Indien opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren binnen veertien dagen voor de (eventueel afgesproken) eind- of opleveringsdatum, behoudt MANNA Marketing zich het recht voor om, naast de in artikel 8.1 gespecificeerde kosten, de helft van het geschatte aantal uren in rekening te brengen die door MANNA Marketing zouden zijn besteed aan de uitvoering van de opdracht, als ware de opdracht volledig uitgevoerd. Indien een opdracht zou geschieden op basis van een totaalprijs, behoudt MANNA Marketing zich het recht voor om 50% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, in rekening te brengen. Op het voldoen van deze facturen is artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle door MANNA Marketing verrichtte (markt-)onderzoeken, ideeën en gegeven adviezen zijn en blijven eigendom van MANNA Marketing. Opdrachtgever is gerechtigd dergelijke onderzoeken, ideeën en adviezen te gebruiken voor de in voor deze opdracht afgesproken doeleinden.

9.2 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om zonder overeenkomst al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer buiten opdrachtnemer zelf uit te (laten) voeren. Overtreding hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MANNA Marketing, geschiedt op straffe van een boete van € 5.000,- in eens en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt vanaf de dag waarop MANNA Marketing hierop een beroep heeft gedaan. Gebruik voor commerciële doeleinden is slechts mogelijk na contact met en uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MANNA Marketing.

Artikel 10. Deadlines en tijdsplanning

10.1 MANNA Marketing en opdrachtgever zullen in overleg een moment vaststellen waarop de opdracht uiterlijk voltooid dient te zijn.

10.2 MANNA Marketing is bereikbaar voor haar opdrachtgever, behoudens situaties waarin dit wegens overmacht redelijkerwijs niet mogelijk is. In dergelijke situaties aanvaardt MANNA Marketing geen aansprakelijkheid voor schade die daaruit voortvloeit.

10.3 MANNA Marketing staat ervoor in de opdracht te voltooien binnen de daarvoor afgesproken termijn. Indien MANNA Marketing echter voorziet dat er door overmacht enige vertraging zal ontstaan, zal zij opdrachtgever hiervan aanstonds op de hoogte stellen. MANNA Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het overschrijden van de overeengekomen termijn voor voltooiing van de opdracht.

Artikel 11. Privacy

11.1 MANNA Marketing beheert en bewaart de bij haar bekende gegevens van haar opdrachtgevers zorgvuldig en geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 12. Toepasselijk recht en wijzigingen

12.1 Op alle door MANNA Marketing gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd zich te buigen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten.

12.2 MANNA Marketing behoudt zich het recht voor eenzijdige wijzigingen toe te brengen aan deze algemene voorwaarden, waarna de gewijzigde voorwaarden onverwijld per e-mail aan de wederpartij zullen worden toegezonden.